Razem z EU - Ogłoszenia

 • „Europejski Fundusz Morski i Rybacki" Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

  tytu operacji: „Powstanie ścieżki przyrodniczej udostępniającej cenny przyrodniczo obszar gospodarstwa rybackiego Stawczyk wraz z budową infrastruktury oraz zakupem sprzętu do utrzymania ścieżki oraz potencjału produkcyjnego w związku z występowaniem chronionych gatunków zwierząt”

  cele operacji: Celem operacji jest utrzymanie potencjału produkcyjnego gospodarstwa rybackiego Stawczyk, poprzez zabezpieczenie przed szkodami powodowanymi przez chronione gatunki zwierząt oraz regulowanie ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 - utworzenie ścieżki edukacyjnej i doposażenie gospodarstwa.

  planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: Powstanie ścieżka edukacyjna, zostanie zabezpieczone gospodarstwo przed zagrożeniami powodowanymi przez gatunki chronione

  wartość operacji: 377 931,18 zł

  wkład Funduszy Europejskich: 255 000,00 zł

  Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 w ramach Działania 4.2 - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

 • Wyposażenie ścieżki edukacyjnej

  Jan Pasieczny zaprasza do złożenia oferty na udzielenie zamówienia.

  Dokumentacja:

  Zaproszenie do złożenia oferty

  Formularz ofertowy

  Ścieżka przedmiar

  Wzór umowy

 • Zakup ciągnika i szufli ciągnikowej (ładowacza czołowego)

  Jan Pasieczny zaprasza do złożenia oferty na udzielenie zamówienia.

  Dokumentacja:

  Zaproszenie do złożenia oferty

  Formularz ofertowy

Operacje współfinansowane z EFMR UE

 • Energia odnawialna w gospodarstwie rybackim Stawczyk

  Cel operacji: Ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury

  Beneficjent: Jan Pasieczny

  Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"

 • Ścieżka edukacyjna

  „Europejski Fundusz Morski i Rybacki" Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

  Operacja pn.: „Powstanie ścieżki przyrodniczej udostępniającej cenny przyrodniczo obszar gospodarstwa rybackiego Stawczyk wraz z budową infrastruktury oraz zakupem sprzętu do utrzymania ścieżki oraz potencjału produkcyjnego w związku z występowaniem chronionych gatunków zwierząt”.

  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność Programu Rybactwo i Morze

 • Rozwój sprzedaży ryb gospodarstwa rybackiego w Stawczyku

  Cel operacji: Zwiększenie sprzedaży gospodarstwa rybackiego Stawczyk poprzez ułatwienie dostępu dla klientów obiektów gospodarstwa oraz dostosowanie gospodarstwa do wymogów klientów sprzedaży bezpośredniej ryb, wraz z utworzeniem sezonowego miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej.

  Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 w ramach Działania 4.2 - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

  Beneficjent: Jan Pasieczny

  Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”